Hi-net F-net

Strike 294.8 ; 24.8
Slip 180.0 ; 87.0
Dip 3.0 ; 90.0
lat(deg) 42.0386N
lon(deg) 143.9246E
depth(km) 25.42

lat(deg) 41.7797N
lon(deg) 144.0785E
depth(km) 29.0km